WebČR

Často se ptáte

Znač­ná část našich zákaz­ní­ků má podob­ný okruh otá­zek, kte­ré je zají­ma­jí. Při­pra­vi­li jsme odpo­vě­di na ty nej­čet­něj­ší z nich. 

Kolik stránky stojí

Cena je vždy indi­vi­du­ál­ní. Nena­bí­zí­me kra­bi­co­vé řeše­ní, kde by se dalo jas­ně říct, kolik co bude stát, aniž bychom zna­li vaše kon­krét­ní poža­dav­ky. Přes­to si pře­čtě­te co jsou urču­jí­cí aspek­ty pro tvor­bu ceny a spo­čí­tej­te si návrat­nost inves­ti­ce na strán­ce Cena webo­vých strá­nek.

Jaké podklady budete potřebovat?

 • Veš­ke­ré texty
  • Pokud jde o rede­sign stá­va­jí­cí­ho webu, lze pou­žít tex­ty, kte­ré na strán­ce už máte.
  • Nové tex­to­vé pod­kla­dy dodej­te ve for­má­tu TXT, DOC, Goo­gle Docs.
 • Obráz­ky
  • Pokud je nebu­de­te mít, nic se neděje.
  • Obráz­ky ide­ál­ně v co nej­lep­ším rozlišení.
  • Ide­ál­ně v roz­li­še­ní 1920 x 1280 px.
  • Ve for­má­tech JPEG, PNG, WebP.
 • Veš­ke­rou mož­nou grafiku
  • Ta může pomo­ci aby vám vše designo­vě ladi­lo (tzn. aby web nevy­pa­dal zce­la jinak než např. vizitky).
 • Logo
  • Ide­ál­ně ve křivkách.
  • Ve for­má­tech AI, EPS, SVG, PDF (pokud není jiná mož­nost, tak v JPEG, PNG).
 • Pří­pad­nou inspi­ra­ci strá­nek, kte­ré se vám líbí.

Jak dlouho tvorba webu trvá?

Je to vel­mi indi­vi­du­ál­ní. V zása­dě se sna­ží­me, aby rea­li­za­ce trva­la ide­ál­ně jeden měsíc. Maxi­mum máme urče­né na 4 měsí­ce. Vel­mi zále­ží na rych­los­ti, s jakou bude­te s námi komu­ni­ko­vat a jak rych­le bude­me mít potřeb­né podklady.

Budete mi účtovat po dokončení prací nějaké poplatky?

Ne. Pou­ze v pří­pa­dě, kdy bude­te chtít po nás něja­ké dal­ší služ­by, či úpra­vy. Zde máme nasta­ve­nou cenu na 600 Kč / hodi­na práce.

Mohu se na vás obrátit i po dokončení webu?

Urči­tě ano. Ať potře­bu­je­te s čím­ko­liv pora­dit, nebo bude­te po nás potře­bo­vat něja­ké úpra­vy, nevá­hej­te se na nás obrátit. 

Nové stránky nepotřebuji, pouze hledám někoho, kdo mi upraví ty stávající. Pomůžete mi?

Bohu­žel v tom­to nebu­de­me moct pomo­ci. Jeli­kož jsme web netvo­ři­li my, nezná­me jeho spe­ci­fi­ka ani spe­ci­fic­ké úpra­vy v kódu. Úpra­va­mi prá­ce po někom jiném bychom tak moh­li napáchat více škod, než užit­ku a to bychom neradi.

Jak celá realizace probíhá?

Celý člá­nek o tom, jaký je prů­běh celé zakáz­ky nalez­ne­te v našem člán­ku. Nicmé­ně zde je ale­spoň výcuc. 

 1. Nej­pr­ve nás budou zají­ma­tva­še před­sta­vy. Bude­me se ptát jak by měl váš web vypa­dat, jak fun­go­vat, jaké má cíle apod. 
 2. Násled­ně vám před­sta­ví­me ceno­vou nabídku. 
 3. Pode­pí­še­me smlou­vu, u někte­rých zákaz­ní­ků i NDA
 4. Vysta­ví­me zálo­ho­vou fak­tu­ru (zpra­vi­dla na 50% částky)
 5. Vyžá­dá­me si od vás veš­ke­ré pod­kla­dy, kte­ré bude­me potřebovat
 6. Vytvo­ří­me návrh hlav­ní strán­ky (pro PC) a před­lo­ží­me k připomínkování
 7. Dále zpra­cu­je­me design jed­né pod­strán­ky (pro PC)  a před­lo­ží­me k připomínkování
 8. Jakmi­le bude design dola­děn, vytvo­ří­me všech­ny zby­lé podstránky
 9. Násled­ně strán­ky při­pra­ví­me pro mobil­ní tele­fo­ny a tablety
 10. Zkon­zul­tu­je­me si vámi SEO nastavení
 11. Při­pra­ví­me web k pře­vo­du na pro­dukč­ní prostředí
 12. Vyžá­dá­me si od vás pří­stu­py do vaše­ho hos­tingu, pří­pad­ně na FTP, či do MySQL databáze
 13. Vyzá­lo­hu­je­me původ­ní web
 14. Nahra­je­me nový web na pro­dukč­ní prostředí
 15. Po kon­t­ro­le vlast­ní­ka vysta­vu­je­me doplat­ko­vou fakturu

Nemám doménu, ani hosting, pomůžete mi?

Urči­tě. Máme boha­té zku­še­nos­ti s celou řadou posky­to­va­te­lů těch­to slu­žeb. Víme, kdo posky­tu­je jaké služ­by a jak je na nich web rych­lý. Stej­ně tak vede­me v patr­nos­ti mož­né sle­vy, kte­ré posky­to­va­te­lé nabízejí.

Pro naše zákaz­ní­ky máme mož­nost hos­tingu i u nás. Domé­nu nicmé­ně u nás regis­tro­vat v tuto chví­li nelze.

Zvládnu si stránky upravovat sám?

Jed­no­znač­ně ano. V rám­ci admi­nis­tra­ce máte i výu­ko­vá videa, kte­rá jsou v češ­ti­ně a pro­ve­dou vás krok za kro­kem v úpra­vě webu. Na tato videa se může­te podí­vat zde. Není potře­ba žád­né­ho pro­gra­mo­vá­ní, či slo­ži­tých edi­ta­cí. Vše fun­gu­je na kliknutí.

Jsou stránky s responzivním designem, tzn. pro mobil a tablet?

Ano. Bez toho by web dnes už nemohl být. Strán­ky bez respon­ziv­ní­ho desig­nu jsou navíc pena­li­zo­vá­ny ve výsled­cích hle­dá­ní ze stra­ny Goo­glu. Poměr návštěv­ní­ků přes mobil­ní zaří­ze­ní rok od roku vzrůs­tá a je potře­ba jim nabíd­nout ade­kvát­ní web.

Jak často by se měl web obměňovat?

Udá­vá se, že prů­měr­ná život­nost webu je 3 roky. Poté začí­ná mít tech­no­lo­gic­ký dluh a je potře­ba jej buď aktu­a­li­zo­vat, či pře­pra­co­vat. Kaž­dý rok při­chá­zí do svě­ta web­de­sig­nu řada nových funk­ci­o­na­lit a stan­dar­dů, kte­ré na weby musí­me zapra­co­vá­vat. Pro­to web z roku 2015 je z dneš­ní­ho pohle­du už extrém­ně zastaralý.

Změnil COVID-19 něco z výše zmíněného?

Od vypuk­nu­tí pan­de­mie jsme pou­ze upřed­nost­ni­li vir­tu­ál­ní komu­ni­ka­ci. V tuto chví­li není mož­né vést osob­ní schůz­ky. Zjis­ti­li jsme, že je to v důsled­ku efek­tiv­něj­ší pro obě stra­ny. Sna­ží­me se našim zákaz­ní­kům šet­řit čas a v tom­to nám pan­de­mie pomohla.

Kaž­dý zákaz­ník je ovšem spe­ci­fic­ký a pro­to, pokud jste odpo­věď nena­šli, nebo je potře­ba coko­liv dovy­svět­lit, urči­tě se nám ozvěte.

0