WebČR

Cena webových stránek

Cena je pro kaž­dé­ho zákaz­ní­ka důle­ži­tá. Málo­kdo má neo­me­ze­ný roz­po­čet a tak hle­dá co nej­lep­ší mož­nou nabíd­ku, ze kte­ré bude mít nej­ví­ce prospěchu. 

Ceno­vě se weby dělí na tři oblasti:

 

 Ta prv­ní je ryze kra­bi­co­vé řeše­ní. Dosta­ne­te web se vším všu­dy, admi­nis­tra­cí a šab­lo­nou. Nicmé­ně už jej nijak kro­mě tex­tu a něja­kých obráz­ků neu­pra­ví­te. Toto řeše­ní je lev­né, ale sva­zu­je pro­vo­zo­va­te­li strá­nek ruce. Kaž­dá úpra­va na webu je nesku­teč­ně dra­há a to v pří­pa­dě, pokud je vůbec mož­ná. Najde­te spo­leč­nos­ti nabí­ze­jí­cí strán­ky za pár korun, někte­ré je dokon­ce děla­jí i zadar­mo (pře­čtě­te si náš člá­nek, že zadar­mo není vždy zadarmo)

 

Na dru­hé stra­ně jsou strán­ky, kte­ré jsou dělá­ny od A – Z spe­ci­ál­ně pro zákaz­ní­ka. Vět­ši­nou jsou to strán­ky pro ty, kte­ří mají spe­ci­ál­ní poža­dav­ky jako napří­klad napo­jo­vá­ní na skla­do­vé sys­témy, vlast­ní inter­ní apli­ka­ce apod. Tako­vé weby se musí při­pra­vit v zása­dě od nuly, od admi­nis­tra­ce, ve kte­ré se pro­vá­dí úpra­vy po samot­né webo­vé roz­hra­ní. Tím, že je vše na míru je cena čas­to až ast­ro­no­mic­ká. Nezříd­ka dosa­hu­jí ceny mili­o­nů, u těch lev­něj­ších vari­ant jde o sta­ti­sí­ce. Navíc kaž­dá úpra­va opět sto­jí nema­lé pení­ze v řádech desetitisíců. 

 

Tře­tí mož­nost je kom­pro­mis. Ten nabí­zí i Web­ČR. Web fun­gu­je na někte­ré ze svě­to­vých plat­fo­rem jako napří­klad Wor­d­Press nebo Joomla. Jsou to redakč­ní sys­témy, čili pro­gra­má­tor nemu­sí chys­tat “stře­va” webu a rov­nou upra­vu­je strán­ky jako tako­vé. My vyu­ží­vá­me Wor­d­Press, což je nej­po­u­ží­va­něj­ší redakč­ní sys­tém na svě­tě. Umož­ňu­je pro­gra­má­to­rům efek­tiv­ně při­pra­vo­vat strán­ky a záro­veň zákaz­ní­kům web poho­dl­ně upra­vo­vat. Jeli­kož se jed­ná o kom­pro­mis, kte­rý v důsled­ku není ani předra­že­ný, ani vám nesva­zu­je ruce tím, že si na webu nic neu­pra­ví­te, a tudíž  ani nepři­dá­te, pohy­bu­je se cena v řádech dese­ti­ti­sí­ců. V našem pří­pa­dě je cena webu zpra­vi­dla v roz­me­zí 27 000 – 55 000 Kč.

WebČR – Tvorba webových stránek

Někdy se zákaz­ní­ci pta­jí, proč za Wor­d­ress pla­tit cizí fir­mě, když je ten­to redakč­ní sys­tém zdarma? 

 

Ano Wor­d­Press, stej­ně i jako Joomla jsou zdar­ma, to je prav­da, ale kro­mě něko­li­ka málo šab­lon nic pře­vrat­né­ho nena­bí­zí. Webo­vé strán­ky jsou tech­no­lo­gic­ká zále­ži­tost jako jaká­ko­liv jiná a je potře­ba být odbor­ní­kem na design, UI (User Inter­fa­ce – design uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní), UX (User Expe­ri­en­ce – uži­va­tel­ská zku­še­nost), pro­gra­mo­vá­ní, SEO (Search Engi­ne Opti­mi­zati­on – Opti­ma­li­za­ce pro vyhle­dá­va­če) a marketing. 

 

To málo­kdo zvlád­ne sám. Navíc bez před­cho­zích zku­še­nos­tí. Aby toho neby­lo málo, svět webo­vých strá­nek se stá­le mění, to co pla­ti­lo před tře­mi-pěti lety dnes už nepla­tí a je potře­ba strán­ky stá­le při­způ­so­bo­vat. Jed­nak náro­kům uži­va­te­lů, dru­hak tech­no­lo­giím (nako­nec před 10 lety jsme se na weby z mobi­lu ani nedí­va­li), pro­hlí­že­čům a vyhle­dá­va­čům, jako je Goo­gle, či Seznam. Ty čas­to­krát doká­žou pořád­ně zamí­chat s pořa­dím ve výsled­cích vyhledávání.

Když půjde­me do úpl­né­ho důsled­ku, stá­le je potře­ba mít pro tvor­bu webů řadu nástro­jů, kte­ré se vyu­ží­va­jí a kte­ré posou­va­jí weby mno­hem dál. Ty sto­jí čas­to­krát nema­lé nákla­dy. Čili udě­lat pro­fe­si­o­nál­ní web zadar­mo se dnes zkrát­ka nedá.

Cena webových stránek

Z vlast­ní zku­še­nos­ti za tu spous­tu let co se v oblas­ti webo­vých strá­nek pohy­bu­je­me víme, že je nej­lep­ší si vybrat od samé­ho začát­ku pro­fe­si­o­ná­la. Ušet­ří vám to hro­ma­du sta­ros­tí. Jed­nak pro­fe­si­o­nál neztrá­cí čas obje­vo­vá­ním cest, zkrát­ka ví jak věci fun­gu­jí a proč. Ori­en­tu­je se v novin­kách, pro­to­že je to jeho nápl­ní prá­ce. Je také rych­lý v komu­ni­ka­ci, což je vel­mi důle­ži­té. Netr­vá mu tvor­ba strá­nek tak dlou­ho a hlav­ně byť z počát­ku vypa­dá jako draž­ší řeše­ní, tak je lev­něj­ší než prá­vě to lev­né řeše­ní. Jak je to možné?

 

Už se nám totiž v minu­los­ti sta­lo, že nás pro naši cenu poten­ci­o­nál­ní zákaz­ník odmí­tl. To je v pořád­ku, cena není úpl­ně pro kaž­dé­ho. Nicmé­ně za půl roku byl zpět, že má nový web, ale nedo­sa­hu­je výsled­ků jaké oče­ká­val a chce jej pře­pra­co­vat. Nako­nec zákaz­ník nepla­til jed­ny strán­ky, ale dvě. Dal­ším pro­blé­mem je„ že laik vyví­jí web nesku­teč­ně dlou­ho a někdy ho nedo­dě­lá vůbec. Tře­tím čas­tým pro­blé­mem je  zkrát­ka to, že admi­nis­tra­ce na webu je tak nároč­ná a zdlou­ha­vá, že vás to zby­teč­ně obí­rá o hro­ma­dy času a někdy i nervů.

Co ovlivňuje výpočet ceny u WebČR?

Slo­ži­tost a roz­sah stránek.

U kaž­dé­ho poten­ci­o­nál­ní­ho zákaz­ní­ka zjiš­ťu­je­me řadu věcí. Cenu však ovliv­ňu­jí pou­ze tři z nich.

1

Jak to bude s roz­sa­hem pod­strá­nek? Někte­ré weby mají pod­strán­ky tři, jiné jich mají tře­ba 200. Zají­má nás, zda si bude­te psát blog, nebo vést aktu­a­li­ty a při­dá­vat pří­spěv­ky na web.

2

Bude na webu coko­liv nevšed­ní­ho? Napří­klad, rezer­vač­ní for­mu­lá­ře, spe­ci­ál­ní sek­ce jen pro při­hlá­še­né, vno­ře­ní jiných apli­ka­cí do webu apod.

3

Jak na to spě­chá­te? Stan­dard­ně máme web hoto­vý za měsíc prá­ce. Nicmé­ně, pokud ho potře­bu­je­te oprav­du expres­ně, ovliv­ní to samot­nou cenu.

Na zákla­dě těch­to infor­ma­cí si vyhod­no­tí­me nároč­nost celé­ho pro­jek­tu. Kolik co jed­not­li­vým spe­ci­a­lis­tům zabe­re času a násled­ně dáme zájem­ci ceno­vou nabídku.

Nicmé­ně na samém začát­ku sbí­rá­me více infor­ma­cí o tom, jak si web před­sta­vu­je­te. Podí­vej­te se na náš člá­nek Jak celá rea­li­za­ce probíhá.

WebČR – Tvorba webových stránek

Je cena konečná, nebo mám počítat s dalšími výdaji?

Za dobu, kte­rou se webům věnu­je­me, máme už dob­rý odhad na cenu. Nicmé­ně, může se stát, že webo­vé strán­ky zabe­rou více času, než je nace­ně­no. Zpra­vi­dla se to může stát náh­lou změ­nou v zadá­ní zákaz­ní­ka, kdy musí­me po něja­ké době prá­ce oto­čit o 180° kor­mi­dlo a jít jiným směrem.

 

Pokud zákaz­ník při­chá­zí s nový­mi funk­ci­o­na­li­ta­mi, kte­ré mají vliv na cenu, vždy mu nej­pr­ve tuto sku­teč­nost sdě­lí­me a navrh­ne­me ceno­vý odhad. Pozor, neba­ví­me se tu teď o tom, že chce zákaz­ník o něja­kou tu pod­strán­ku víc, ale že se jed­ná o řádo­vě vyš­ší množ­ství pod­strá­nek, nebo potře­bu­je něja­ké spe­ci­ál­ní funk­ci­o­na­li­ty o kte­rých nám na začát­ku neříkal.

 

Pokud nejsou změ­ny mar­kant­ní, časo­vě extrém­ně nároč­né, či tech­nic­ky zásad­ní, tak vět­ši­nou více prá­ce ani nenavrhujeme.

Účtujete si nějaké peníze za provoz webu po skončení prací?

Ne. Jakmi­le je dílo pře­dá­no, neú­čtu­je­me si nic, leda bychom se se zákaz­ní­kem nedo­mlu­vi­li na reži­mu, kdy mu web obhos­po­da­řu­je­me my, či pokud by měl něja­ké poža­dav­ky na změ­ny. Úpra­vy typu, potře­bu­je­me změ­nit kon­takt, nebo vepsat něja­kou infor­ma­ci na úvod­ní strán­ku, tak tako­vé úpra­vy si neúčtujeme.

Garance férového nákupu

Pro­to­že nákup webu není lev­nou zále­ži­tos­tí a web je v drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů to prv­ní, co váš zákaz­ník v sou­vis­los­ti s vámi uvi­dí, je nasna­dě, že bude­te chtít být opa­tr­ní s výbě­rem fir­my, kte­rá vám web zpracuje.

 

Pro­to našim zákaz­ní­kům nabí­zí­me pro­gram Garan­ce féro­vé­ho náku­pu. Po dokon­če­ní webo­vých strá­nek, kte­ré nahra­je­me na váš hos­ting, máme 60 dní na vrá­ce­ní peněz bez udá­ní důvodů.

 

Pení­ze vám vrá­tí­me, náš web sma­že­me a nahra­je­me na hos­ting vaše původ­ní stránky.

 

Máte tak jis­to­tu, že jste s webem od Web­ČR udě­la­li dobře.

WebČR – Tvorba webových stránek

0