WebČR

Články

Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Goo­gle Page­Rank se může jevit jako zasta­ra­lý kon­cept. Vzhle­dem k tomu, že veřej­né výsled­ky již nejsou vidi­tel­né na pane­lech nástro­jů vyhle­dá­va­čů, je jed­no­du­ché dojít k názo­ru, že na nich již při opti­ma­li­za­ci pro vyhle­dá­va­če (SEO) nezá­le­ží. Page­Rank však stále…

číst více
Jak probíhá celá realizace tvorby webových stránek?

Jak probíhá celá realizace tvorby webových stránek?

V pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te pro webo­vé strán­ky od Web­ČR, je dob­ré vědět, jak celá rea­li­za­ce bude pro­bí­hat. Rych­lost celé rea­li­za­ce se bude do znač­né míry odrá­žet od rych­los­ti dodá­vá­ní pod­kla­dů a zpět­né vaz­by od naše­ho zákaz­ní­ka.   Zají­má­te nás vy Ze všeho…

číst více

0