WebČR

Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Goo­gle Page­Rank se může jevit jako zasta­ra­lý kon­cept. Vzhle­dem k tomu, že veřej­né výsled­ky již nejsou vidi­tel­né na pane­lech nástro­jů vyhle­dá­va­čů, je jed­no­du­ché dojít k názo­ru, že na nich již při opti­ma­li­za­ci pro vyhle­dá­va­če (SEO) nezá­le­ží. Page­Rank však stá­le ovliv­ňu­je hod­no­ce­ní obsa­hu webo­vých strá­nek na poza­dí, tak­že je dob­ré o něm něco vědět.

V tom­to člán­ku se dozví­te, co je Goo­gle Page­Rank, a poví­me vám něco o jeho minu­los­ti a o tom, jak fun­gu­je. Rov­něž pro­be­re­me, jak může ovliv­nit vaše SEO a čeho se vyvarovat.

Pusť­me se do toho!

 

Co je to PageRank?

Page­Rank je sys­tém, kte­rý v roce 1997 vyvi­nu­li zakla­da­te­lé spo­leč­nos­ti Goo­gle Lar­ry Page a Ser­gey Brin. Page­Rank byl navr­žen k vyhod­no­co­vá­ní kva­li­ty a množ­ství odka­zů na webo­vé strán­ky. Jeho pomo­cí se spo­lu s dal­ší­mi fak­to­ry vyhod­no­co­va­lo skó­re, kte­ré poté slou­ži­lo k urče­ní pozi­ce webo­vých strá­nek v hod­no­ce­ní vyhledávačů.

Pro pocho­pe­ní toho­to kon­cep­tu si před­stav­te, že Goo­gle vidí odka­zy jako „hla­sy“. Kro­mě jejich počí­tá­ní Goo­gle také ana­ly­zu­je strán­ky, kte­ré tyto hla­sy ode­vzdá­va­jí, a někte­ré pova­žu­je za důle­ži­těj­ší než jiné. Goo­gle tyto hla­sy spo­čí­tá, vez­me v potaz dal­ší fak­to­ry a vypo­čí­tá cel­ko­vé skó­re, kte­ré­mu se říká Page­Rank obsahu.

Úče­lem Page­Ran­ku bylo zlep­šit cel­ko­vou kva­li­tu a přes­nost vyhle­dá­vá­ní, pro­to­že v počát­cích inter­ne­tu neby­ly výsled­ky vyhle­dá­vá­ní tak rele­vant­ní, jako jsou dnes. Sys­tém refe­ren­co­vá­ní v aka­de­mic­ké sfé­ře a pro­ces hod­no­ce­ní vědec­kých pra­cí byly dva kon­cep­ty, kte­ré inspi­ro­va­ly Ser­ge­je Bri­na a Larry­ho Page k řeše­ní toho­to pro­blé­mu. Roz­hod­li se je pou­žít ve svém výzkum­ném pro­jek­tu na Stan­d­ford­ské uni­ver­zi­tě a apli­ko­va­li je na vyhle­dá­va­če. Tato myš­len­ka stá­la za úspě­chem spo­leč­nos­ti Goo­gle a její­ho pane­lu nástro­jů Page­Rank, kte­rý veřej­ně zob­ra­zo­val výsledky.

Goo­gle však nako­nec pře­stal svůj panel nástro­jů Page­Rank pou­ží­vat. Met­ri­ka jed­not­né­ho skó­re již pro veřej­nost neby­la uži­teč­ná. Jeho pou­ží­vá­ní rov­něž při­spí­va­lo ke spa­mo­vá­ní odka­zů a zne­u­ží­va­ní SEO prak­tik, napří­klad k náku­pu a pro­de­ji zpět­ných odkazů.

 

Jak se hodnocení PageRank počítá?

Page­Rank se počí­tá pomo­cí mate­ma­tic­ké­ho vzor­ce, kte­rý původ­ní doku­ment Goo­gle defi­nu­je takto:
PR (A) = (1‑d) + d (PR (T1) / C (T1) +… + PR (Tn) / C (Tn))

V této rov­ni­ci jsou T1 až Tn všech­ny strán­ky odka­zu­jí­cí na strán­ku A. C před­sta­vu­je počet odcho­zích odka­zů a d je tlu­mí­cí fak­tor, obvykle nasta­ve­ný na 0,85.

Abychom ten­to vzo­rec zjed­no­du­ši­li, může­me říct, že Goo­gle bere v potaz množ­ství pří­cho­zích a odcho­zích odka­zů a hod­no­ce­ní Page­Rank kaž­dé webo­vé strán­ky s odka­zy. Výše uve­de­ný pří­klad „hla­so­vá­ní“ je nej­lep­ším způ­so­bem, jak ten­to sys­tém představit.

Počet bodů, kte­ré strán­ka může zís­kat, v zása­dě závi­sí na cel­ko­vém hod­no­ce­ní Page­Rank. Dob­ře udr­žo­va­né pří­cho­zí a odcho­zí spo­jo­va­cí struk­tu­ry posí­lí pozi­ci vaše­ho webu na strán­kách s výsled­ky vyhle­dá­va­če (SERP).

Když napří­klad strán­ka A nashro­máž­di­la deset bodů Page­Rank, pře­ne­se se pro­po­je­ním na strán­ku B maxi­mál­ní část­ka, kte­rá je deset bodů. Odka­zy na pět dal­ších strá­nek (inter­ních nebo exter­ních) se však sní­ží síla odka­zů, tak­že strán­ka A pře­dá kaž­dé webo­vé strán­ce pou­ze dva body.

Někdy se však může stát, že bude­te radě­ji, když vaše webov­ky žád­né Page­Rank body nezís­ka­jí, napří­klad když urči­tý odkaz pove­de k pla­ce­né rekla­mě nebo k nedů­vě­ry­hod­né­mu zdro­ji, což by moh­lo pod­ko­pat auto­ri­tu vašich webovek.

V tako­vém pří­pa­dě může­te pou­žít znač­ku rel = “nofollow” , kte­rá Goo­glu říká, aby nepře­ná­šel žád­nou sílu z odka­zů. Je však nut­né si uvě­do­mit, že odkaz „nofollow“ se stá­le počí­tá do cel­ko­vé­ho výpo­čtu Page­Rank, tak­že počet bodů, kte­ré může­te zís­kat, zůsta­ne nižší.

 

Proč je PageRank důležitý pro SEO?

Přes­ný algo­rit­mus pro hod­no­ce­ní vyhle­dá­va­čů zůstá­vá nezná­mý, víme však, že Page­Rank stá­le ovliv­ňu­je SERP. Zpět­né odka­zy mohou posí­lit nebo sní­žit vaši auto­ri­tu domé­ny, což ovliv­ňu­je vaše Page­Rank hod­no­ce­ní. Pro­to by měly být postu­py, jako je vytvá­ře­ní odka­zů, stá­le sou­čás­tí vaší SEO strategie.

Zde je něko­lik uži­teč­ných tipů, kte­ré může­te pro zlep­še­ní Page­Rank využít:

  • Hle­dej­te kva­lit­ní zpět­né odka­zy. Odkaz z auto­ri­ta­tiv­ní strán­ky může dát vaší webov­ce spous­tu šťá­vy z odka­zu. K tomu vám může pomo­ci důsled­né pub­li­ko­vá­ní vyso­ce kva­lit­ní­ho obsa­hu a hle­dá­ní pří­le­ži­tos­tí k pub­li­ko­vá­ní pří­spěv­ků uži­va­te­lů na reno­mo­va­ných webech.
  • Vyhně­te se nefunkč­ním odka­zům. Nefunkč­ní odka­zy sni­žu­jí hod­no­ce­ní Page­Rank. Zajis­tě­te, aby vaše inter­ní odka­zy fun­go­va­ly a aby exter­ní weby správ­ně odka­zo­va­ly zpět na vaše webovky.
  • Pod­po­ruj­te budo­vá­ní orga­nic­kých odka­zů. Pou­ta­vý obsah, kte­rý rezo­nu­je s vaším pub­li­kem, může při­ro­ze­ně posí­lit vaše zpět­né odka­zy. K tomu vám může pomo­ci zejmé­na long-form obsah, stra­te­gic­ká klí­čo­vá slo­va a dal­ší uži­teč­né SEO postupy.
  • Buď­te pří­tomni na soci­ál­ních sítích. Pro­pa­ga­ce vaší znač­ky na soci­ál­ních sítích vytvá­ří pří­le­ži­tos­ti pro zpět­né odka­zy a opě­tov­né sdílení.
  • Pou­ží­vej­te nástro­je pro kon­t­ro­lu zpět­ných odka­zů. Pra­vi­del­né kon­t­ro­ly zpět­ných odka­zů vám pomo­hou zachy­tit varov­né sig­ná­ly, jako je spam nebo odka­zy z nedů­vě­ry­hod­ných strá­nek, kte­ré poško­zu­jí auto­ri­tu vaší domény.

Také inter­ní pro­po­je­ní může zvý­šit váš Page­Rank a SEO, tak­že neza­ne­dbá­vej­te odka­zy na své vlast­ní pří­spěv­ky, zejmé­na na váš základ­ní obsah. Goo­gle navíc zís­ká před­sta­vu o struk­tu­ře vaše­ho webu, aby mohl posou­dit jeho rele­van­ci, vzta­hy mezi strán­ka­mi a snad­nost použití.

Buď­te však opa­tr­ní, abys­te odka­zy nepo­u­ží­va­li nad­měr­ně. Algo­rit­mus spo­leč­nos­ti Goo­gle to může inter­pre­to­vat jako spam a v důsled­ku toho pena­li­zo­vat váš web. Mís­to toho se zaměř­te na dodr­žo­vá­ní etic­ké stra­te­gie budo­vá­ní odka­zů, kte­rá se zamě­řu­je spí­še na kva­li­tu než na kvantitu.

Vytvá­ře­ní odka­zů vyža­du­je čas, což může být frustru­jí­cí. Pokud však jde o SEO, nevy­plá­cí se věci uspě­chat. Goo­gle roz­po­zná, že je odkaz mimo kon­text nebo ire­le­vant­ní pro váš pří­spě­vek. Nej­lep­ším způ­so­bem, jak zajis­tit, aby se vaše úsi­lí v dlou­ho­do­bém hori­zon­tu vypla­ti­lo, je vytvá­ře­ní vyso­ce kva­lit­ní­ho obsa­hu, kte­rý je pro vaše uži­va­te­le přínosný.

 

Shrnutí

Ačko­li spo­leč­nost Goo­gle před něko­li­ka lety hod­no­ce­ní Pane­lu nástro­jů Page­Rank ukon­či­la, je tato met­ri­ka pro SEO stá­le rele­vant­ní. Nemě­li bys­te jím být posed­lí, ale měj­te na pamě­ti, že vnitř­ní struk­tu­ra pro­po­je­ní vašich webo­vek a rele­vant­ní exter­ní odka­zy ovliv­ňu­jí hod­no­ce­ní vyhledávače.

V tom­to člán­ku jsme vysvět­li­li, co je Goo­gle Page­Rank a jak teo­re­tic­ky fun­gu­je jeho vzo­rec. Zmí­ni­li jsme se také o SEO postu­pech pro zlep­še­ní vaše­ho skó­re při vyhle­dá­vá­ní, napří­klad o budo­vá­ní auto­ri­ty vaší domé­ny a o reno­mo­va­ných zpět­ných odkazech.

0