WebČR

Jak probíhá celá realizace tvorby webových stránek?

V pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te pro webo­vé strán­ky od Web­ČR, je dob­ré vědět, jak celá rea­li­za­ce bude probíhat.

Rych­lost celé rea­li­za­ce se bude do znač­né míry odrá­žet od rych­los­ti dodá­vá­ní pod­kla­dů a zpět­né vaz­by od naše­ho zákazníka.

 

Zajímáte nás vy

Ze vše­ho nejdří­ve nás bude­te zají­mat vy a váš obor pod­ni­ká­ní. V čem jste dob­ří, čeho si na vás zákaz­ní­ci váží, či nao­pak v čem je lep­ší vaše konkurence.

Ten­to pohled na vás nám může pomo­ci v tom, že se bude­me ješ­tě více sna­žit vyzdvih­nout vaše bene­fi­ty. Strán­ky jsou pak mno­hem více osob­něj­ší a lépe reflek­tu­jí to, co děláte.

Záro­veň je kaž­dý obor jiný a má svá spe­ci­fi­ka. Pro­to je potře­ba z naší stra­ny nav­ní­mat, jak se budou budou­cí kon­co­ví uži­va­te­lé pohy­bo­vat po vašich stránkách.

 

Jaké máte představy ohledně webu?

Zjiš­ťu­je­me, co od webu oče­ká­vá­te. Pro­to­že kaž­dý zákaz­ník má oče­ká­vá­ní jiná. Má být cílem při­mět uži­va­te­le vás více kon­tak­to­vat? Nebo navští­vit poboč­ku? Pří­pad­ně je jen správ­ně informovat?

Také bude­me potře­bo­vat sly­šet, jaké máte náro­ky na web. Jak bude roz­sáh­lý, jaké spe­ci­ál­ní funk­ce od něj oče­ká­vá­te, či jak si jej před­sta­vu­je­te vizu­ál­ně. Bude­me potře­bo­vat také vědět, jak se vizu­ál­ně pre­zen­tu­je­te nyní, abychom moh­li strán­ky sla­dit do stej­né­ho duchu.

 

Zpracujeme cenovou nabídku

V pří­pa­dě, kdy bude­me znát vše potřeb­né se podí­vá­me na vaše stá­va­jí­cí strán­ky (pokud něja­ké máte) a vaše poža­dav­ky, kdy poté vytvo­ří­me ceno­vou nabíd­ku, kte­rou vám předložíme.

 

Smlouva a záloha

V pří­pa­dě akcepta­ce část­ky vám ode­šle­me návrh smlou­vy k pod­pi­su. Pro někte­ré zákaz­ní­ky máme při­pra­ve­no i NDA.

Spo­lu se smlou­vou ode­sí­lá­me i zálo­ho­vou fak­tu­ru zpra­vi­dla na 50% částky.

 

Vyžádáme si veškeré podklady

Po pod­pi­su smlou­vy vytvo­ří­me sdí­le­nou slož­ku, kam budou mít obě stra­ny mož­nost nahrá­vat všech­ny doku­men­ty a podklady.

Sem bude­te nahrá­vat tex­ty, či obrázky.

V pří­pa­dě rede­sig­nu strá­nek, kdy obsah zůsta­ne totož­ný, nám jej nemu­sí­te posí­lat, z webu si jej vytáh­ne­me sami.

Bude­me potře­bo­vat násle­du­jí­cí podklady:

 • Tex­ty
 • Obráz­ky
 • Veš­ke­rou gra­fi­ku (logo, vizit­ky apod)

 

Hlavní stránka

Do pře­dem smlu­ve­né­ho ter­mí­nu vám zašle­me prv­ní návrh strá­nek. Bude se jed­nat o design hlav­ní strán­ky, kte­rou si může­te pro­hléd­nout na tes­to­va­cí domé­ně pří­mo ve vašem prohlížeči.

Tato hlav­ní strán­ka bude pro­za­tím nasta­ve­na pou­ze pro počí­ta­čo­vé zob­ra­ze­ní (niko­liv tele­fo­ny a tablety)

 

Podstránka

Pokud dojde k akcepta­ci hlav­ní strán­ky, vytvo­ří­me návrh pod­strán­ky a pošle­me ke schvá­le­ní. Opět tato strán­ka nebu­de pou­ži­tel­ná na mobi­lu a table­tu, ale pou­ze na PC.

 

Zbytek webu

Ve chví­li, kdy máme akcep­to­va­nou i pod­strán­ku, se pouš­tí­me do ostat­ních pod­strá­nek. Web v této fázi už nasta­vu­je­me pro mobil a tablet.

Výstu­pem je kom­plet­ní strán­ka, kte­rou vám zašle­me k akceptaci.

 

Nastavíme SEO

Aby byla strán­ka dob­ře dohle­da­tel­ná, je potře­ba zapra­co­vat na SEO opti­ma­li­za­ci, což je opti­ma­li­za­ce pro webo­vé vyhledávače.

Nasta­vu­jí se zde popis­ky, klí­čo­vá slo­va apod.

 

Tvorba jazykových mutací

V pří­pa­dě webu s jazy­ko­vý­mi muta­ce­mi je bude­me zpra­co­vá­vat v tom­to bodě.

 

Připravíme web na přesun na produkční prostředí

Na poza­dí webu je potře­ba pro­vést sku­teč­ně nespo­čet úko­nů k tomu, aby byl web co nej­rych­lej­ší, nej­lé­pe nasta­ve­ný pro vyhle­dá­va­če, a aby vše fun­go­va­lo i pro budou­cí zákaz­ní­ky, kte­ří si strán­ky budou chtít upravit.

Výsled­kem je prak­tic­ky hoto­vý web, kte­rý bude­me pře­sou­vat na pro­dukč­ní prostředí.

 

Vyžádáme si přístupové údaje

Abychom moh­li nahrát web, tak bude­me potře­bo­vat pří­stu­py na

 • FTP
 • Hos­ti­tel
 • Při­hla­šo­va­cí jméno
 • Hes­lo
 • MySQL
 • Název data­bá­ze
 • Uži­va­tel
 • Hes­lo

Pří­pad­ně, pokud neví­te co máte dodat, je mož­né nám pře­dat pří­stu­py do vaše­ho hos­tingu a my si již vše propojíme.

Tyto úda­je potře­bu­je­me, jinak se web nemů­že nahrát z tes­to­va­cí domé­ny na tu produkční.

 

Vytvoříme zálohu původních stránek

Pokud máte již strán­ky, kte­ré bude­me nahra­zo­vat, vytvo­ří­me si jejich zálo­hu. To pro pří­pad, kdy­by se coko­liv poka­zi­lo při nasa­zo­vá­ní, nebo kdy­bys­te chtě­li vyu­žít naši féro­vou garan­ci vrá­ce­ní peněz.

 

Nahrajeme stránky na produkční prostředí

K nahrá­ní strá­nek si vybí­rá­me časy, kdy je web co nejmé­ně navště­vo­ván, aby se při nasa­zo­vá­ní chvil­ko­vý výpa­dek dotkl co nejmen­ší­ho množ­ství lidí. Zpra­vi­dla jde o vel­mi brz­ké ran­ní hodiny.

 

Analytické nástroje

Web pro­po­jí­me s nástro­ji jako Goo­gle Ana­ly­tics, Goo­gle Search Con­so­le Tools, Hotjar, či Smartlook.

Tyto nástro­je vám pomá­ha­jí ana­ly­zo­vat cho­vá­ní zákaz­ní­ků a pohyb po samot­né stránce.

 

Kontrola webu vlastníkem

Po nahrá­ní na pro­duk­ci požá­dá­me vlast­ní­ka webu, aby si jej pro­šel a zkon­t­ro­lo­val, že je vše v pořádku.

 

Doplatková faktura

Násled­ně vysta­vu­je­me doplat­ko­vou fak­tu­ru zpra­vi­dla na zby­lých 50% ceny.

 

Přístupy a projektová dokumentace

Vlast­ní­ko­vi webu při­dá­me pří­stu­py do admi­nis­tra­ce strá­nek. V admi­nis­tra­ci nalez­ne výu­ko­vá videa, stej­ně jako kon­takt na naši podporu.

Záro­veň mu mai­lem ode­sí­lá­me pro­jek­to­vou doku­men­ta­ci. Zde jsou uve­de­ny pří­stu­py do admi­nis­tra­ce, stej­ně jako frag­men­ty kódu, kte­rý byl pou­žit na webu nad rámec stan­dard­ní implementace.

V doku­men­tu jsou i infor­ma­ce o napo­je­ných služ­bách tře­tích stran, jako jsou Goo­gle Ana­ly­tics, Goo­gle Search Con­so­le Tools, Hotjar, či Smartlook.

 

A je hotovo!

0