WebČR

O nás

Již deset let se pohy­bu­je­me ve vodách tvor­by webo­vých strá­nek. Od počát­ku se zamě­řu­je­me na to, aby strán­ky byly moder­ní, vizu­ál­ně atrak­tiv­ní a hlav­ně uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé, a to jak pro samot­né návštěv­ní­ky, tak pro jejich vlastníky.
Jsme sku­pi­na Wor­d­Pres­so­vých pro­gra­má­to­rů s pře­sa­hem do jiných obo­rů a oblas­tí. Ať už se jed­ná o gra­fi­ku, UX, UI, či SEO.

Jsme čle­no­vé svě­to­vé aso­ci­a­ce Inter­nati­o­nal Web Asso­ci­ati­on. V roce 2016 jsme vyhrá­li jed­nu z kate­go­rií celo­svě­to­vé designer­ské sou­tě­že Aww­wards. Naši čle­no­vé se pyš­ní i svě­to­vý­mi oce­ně­ní­mi jako je Red Dot Award Win­ners 2016 (tako­vý svě­to­vý Oskar pro designe­ry), Good Design Awards, nebo nomi­na­ci na vel­mi pres­tiž­ní sou­tě­ži Ger­man Design Award (kde nomi­na­ce udě­lu­je odbor­ná porota).

WebČR – Tvorba webových stránek
WebČR – Tvorba webových stránek
WebČR – Tvorba webových stránek
WebČR – Tvorba webových stránek

Kariéra

V tuto chví­li máme plný stav. Pokud si mys­lí­te, že máte přes­to co Web­ČR nabíd­nout, napiš­te nám na hr@webcr.cz

0