WebČR

Služby navíc

Tvor­ba webo­vých strá­nek se pro­tí­ná s celou šká­lou dal­ších obo­rů a pro­fe­sí. Jeli­kož máme pře­sah do někte­rých z nich, nabí­zí­me našim zákaz­ní­kům dal­ší služby.

Grafika DTP

Čas­to­krát se maji­te­lé firem roz­hod­nou, že s rede­signem strá­nek je na čase změ­nit celou kor­po­rát­ní identi­tu. Vzhle­dem k našim leti­tým zku­še­nos­tem s gra­fi­kou, jak webo­vou, tak tis­ko­vou, jim rádi pomůžeme.

Nepro­vá­dí­me samot­ný tisk, ale při­pra­vu­je­me pod­kla­dy pro tiskárnu.

V rám­ci gra­fi­ky zpra­co­vá­vá­me vizit­ky, dopis­ní papí­ry, obál­ky, letá­ky, ban­ne­ry, billboardy.

WebČR – Tvorba webových stránek

Reklamy

Někdy je potře­ba webu pomo­ci rekla­mou na Goo­glu či Sezna­mu. Tato výkon­nost­ní rekla­ma zlep­ší vaše výsled­ky ve vyhle­dá­vá­ní a uži­va­te­lé se na váš web sná­ze dostanou. 

WebČR – Tvorba webových stránek

Grafika DTP

Čas­to­krát se maji­te­lé firem roz­hod­nou, že s rede­signem strá­nek je na čase změ­nit celou kor­po­rát­ní identi­tu. Vzhle­dem k našim leti­tým zku­še­nos­tem s gra­fi­kou, jak webo­vou, tak tis­ko­vou, jim rádi pomůžeme.

Nepro­vá­dí­me samot­ný tisk, ale při­pra­vu­je­me pod­kla­dy pro tiskárnu.

V rám­ci gra­fi­ky zpra­co­vá­vá­me vizit­ky, dopis­ní papí­ry, obál­ky, letá­ky, ban­ne­ry, billboardy.

WebČR – Tvorba webových stránek

Reklamy

Někdy je potře­ba webu pomo­ci rekla­mou na Goo­glu či Sezna­mu. Tato výkon­nost­ní rekla­ma zlep­ší vaše výsled­ky ve vyhle­dá­vá­ní a uži­va­te­lé se na váš web sná­ze dostanou. 
WebČR – Tvorba webových stránek

Hosting

Hos­ting je mož­ný u nás za cenu 799,- / rok

V pří­pa­dě, kdy máte od nás webo­vé strán­ky, nabí­zí­me našim zákaz­ní­kům hos­ting na 1 rok zdarma.

Překlady

Potře­bu­je­te pře­lo­žit webo­vé strán­ky do ang­lič­ti­ny, nebo do špa­něl­šti­ny? Rádi Vám s těmi­to jazy­ko­vý­mi muta­ce­mi pomůžeme. 

Fotografie

S novým webem chce spous­ta firem i aktu­ál­ní foto­gra­fie. Ať už se jed­ná o foto­gra­fie zaměst­nan­ců, pro­sto­rů či pro­duk­to­vé foto­gra­fie, naše spřá­te­le­né foto­gra­fic­ké stu­dio Vám může pomoci.

Střih videa

Pokud fot­ka vydá za tisíc slov, pak video za mili­ón. Měj­te dyna­mic­kou a pro­fe­si­o­nál­ně sestří­ha­nou pre­zen­ta­ci. Video per­fekt­ně pou­tá pozor­nost uži­va­te­lů. Ově­ře­no i na našem webu.

0