Jak probíhá celá realizace tvorby webových stránek?

Jak probíhá celá realizace tvorby webových stránek?

V pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te pro webo­vé strán­ky od Web­ČR, je dob­ré vědět, jak celá rea­li­za­ce bude probíhat. Rych­lost celé rea­li­za­ce se bude do znač­né míry odrá­žet od rych­los­ti dodá­vá­ní pod­kla­dů a zpět­né...

0