WebČR

TVORBA MODERNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK
Naše prá­ce

Nechte si vytvořit vlastní moderní web

Při­pra­vu­je­me webo­vé strán­ky, kte­ré může­te snad­no upra­vo­vat, aniž bys­te se muse­li učit pro­gra­mo­vat, nebo se stát gra­fi­kem. Je to snad­né. Pro­ve­de­me vás úpra­vou webu krok za krokem.
WebČR – Tvorba webových stránek

Proč zvolit WebČR

WebČR – Tvorba webových stránek

Moderní design

Tým našich gra­fi­ků se posta­rá o moder­ní, čis­tý a pře­hled­ný design, kte­rý kore­spon­du­je s vaší firmou. 

WebČR – Tvorba webových stránek

Snadné úpravy

Strán­ky si může­te snad­no sami upra­vit. Zvlád­ne to i napros­tý laik. Sou­čás­tí webu jsou i instruk­táž­ní videa ve sty­lu “krok za krokem”. 
WebČR – Tvorba webových stránek

Víme co děláme

Jsme čle­no­vé svě­to­vé aso­ci­a­ce Inter­nati­o­nal Web Asso­ci­ati­on. Webům se věnu­je­me od roku 2011. Čle­no­vé naše­ho týmu zís­ka­li pres­tiž­ní celo­svě­to­vé oce­ně­ní jako je Red Dot Award, Good Design Awards ane­bo Awwwards.

WebČR – Tvorba webových stránek
WebČR – Tvorba webových stránek

Co je součástí našich webových stránek?

Design

Atraktivní design

Všech­ny naše weby mají čis­tý a pře­hled­ný design. Díky tomu se vaši návštěv­ní­ci cítí na webu poho­dl­ně. A navíc stá­le pla­tí, že obal prodává.

Odladěno pro mobil a tablet

Bez respon­ziv­ní­ho desig­nu (urče­né­ho pro mobi­ly a table­ty) se dnes neo­be­jde­te. Nedo­pus­tí­me, aby Goo­gle váš web pena­li­zo­val za to, že se špat­ně zob­ra­zu­je na mobilu.

Funkční rozložení stránek

Uži­va­te­lé se rych­le­ji na webu zori­en­tu­jí a pou­ží­vá­ní strá­nek je pro ně intu­i­tiv­ní zále­ži­tos­tí. Tím se zvý­ší míra infor­ma­cí, kte­ré jsou schop­ni a ochot­ni vstřebat.

Kvalitní obrázky

Pou­ží­vá­me obráz­ky z něko­li­ka foto­bank, kte­ré mají licen­ci pou­ži­tí pro komerč­ní úče­ly. Za tyto obráz­ky u nás nic neplatíte.

Vizuální efekty

Ať už potře­bu­je­te video na poza­dí, parallax efekt, či ani­ma­ce, není žád­ný pro­blém je na webu mít. Strán­ky se sna­ží­me roz­po­hy­bo­vat, aby byly atrak­tiv­ní a živé.

WebČR – Tvorba webových stránek
WebČR – Tvorba webových stránek

Prvky webu

WebČR – Tvorba webových stránek

Kontaktní formulář

Návštěv­ní­ci vám mohou poslat zprá­vu, kte­rou dosta­ne­te na e‑mail. For­mu­lá­ře mohou mít i pod­mí­ně­nou logi­ku, kdy se jed­not­li­vé pole zob­ra­zu­jí až na zákla­dě toho, co uži­va­tel vyplnil.

Jazykové mutace

Web může být v toli­ka jazy­ko­vých muta­cích, kolik uzná­te za vhod­né. Není ome­zen na někte­ré jazy­ky. Zkrát­ka je jen na vás jaké jazy­ky bude web mít.

Newslettery

Potře­bu­je­te pra­vi­del­ně oslo­vo­vat své návštěv­ní­ky? Umož­ně­te jim při­hlá­sit se k odbě­ru novi­nek pří­mo z webu. Pro­po­jí­me váš web s nástro­jem pro ode­sí­lá­ní newsletterů.

Napojení na sociální sítě

Nové člán­ky z webu se mohou auto­ma­tic­ky sdí­let na vaše soci­ál­ní sítě. Nebo nao­pak pří­spěv­ky ze soci­ál­ních sítí na vašem webu.

Blog

Rádi píše­te? Může­te na strán­kách pub­li­ko­vat člán­ky. Čleň­te člán­ky do jed­not­li­vých kate­go­rií, nebo si naplá­nuj­te, kdy mají být publikovány.

WebČR – Tvorba webových stránek

Administrace

Jednoduchá editace stránek

Úpra­vu zvlád­ne sku­teč­ně kaž­dý. V edi­to­ru si může­te web posklá­dat jako Lego. Jed­ním kli­kem při­dá­te nový obsah. Žád­né pro­gra­mo­vá­ní. Vše je navíc v češtině.

Návod na úpravu webu vždy po ruce

V admi­nis­tra­ci máte videa, kte­ré vám krok za kro­kem uká­ží jak upra­vo­vat vaše strán­ky. Jsou v češ­ti­ně a bez žád­ných tech­nic­kých slo­ži­tos­tí. Pře­svědč­te se sami zde.

Jsme vždy na dosah

Pokud vám něco pře­ci jen nepů­jde, vyu­žij­te naši tech­nic­kou pod­po­ru a my vám rádi pomů­že­me. Pokud bude­te chtít, tak veš­ke­ré úpra­vy může­me dělat my.

Fungujeme na Wordpressu

Wor­d­Press je nej­vět­ší plat­for­ma pro tvor­bu webo­vých strá­nek. Díky tomu může­me na web při­dat prak­tic­ky jakou­ko­liv funk­ci­o­na­li­tu, kte­rou potře­bu­je­te, aniž by vývoj stál spous­tu peněz.

WebČR – Tvorba webových stránek

E‑shopy

Bezproblémová správa e‑shopu

Na kaž­dou objed­náv­ku jste upo­zor­ně­ni e‑mailem. O kaž­dém vašem kro­ku, jako je napří­klad expe­di­ce je kupu­jí­cí upozorněn.

Jednoduché přidání položek k prodeji

Zadej­te název, popi­sek, nahraj­te fot­ky, urče­te ceny, pří­pad­ně sle­vy, či voli­tel­né para­me­t­ry, jako je veli­kost, váha, či vari­an­ty pro­ve­de­ní, skla­do­vé záso­by apod.

Platební brány

Zpří­jem­ně­te kupu­jí­cí­mu naku­po­vá­ní. Umož­ňu­je­me napo­je­ní na brá­ny jako PayU, GoPay, Pay­Pal a dal­ší. Záro­veň může kupu­jí­cí pla­tit na dobír­ku, pře­vo­dem na účet, či hotově.

Možnosti přepravy

Ať už pou­ží­vá­te jaké­ho­ko­liv pře­prav­ce, lze ho do sys­té­mu při­dat. Ať je to DPD, UPC, Zásil­kov­na, Ulo­žen­ka a dal­ší, není to pro nás žád­ný problém.

Napojení na srovnávače cen

Kupu­jí­cí čas­to vyu­ží­va­jí weby jako Heureka.cz, nebo Zboží.cz. Váš web umí na těch­to ser­ve­rech auto­ma­tic­ky zob­ra­zo­vat pro­duk­ty, ze kte­rých násled­ně ply­ne hod­ně návštěvnosti.

WebČR – Tvorba webových stránek
WebČR – Tvorba webových stránek

SEO a analytika

Buďte vidět ve výsledcích vyhledávání

SEO opti­ma­li­za­ce vyhle­dá­va­čům jako je Goo­gle a Seznam říká, co na strán­ce je a na zákla­dě toho urču­je, na jaké pozi­ci se strán­ka ve výsled­cích vyhle­dá­vá­ní bude zobrazovat.

SEO popisky a klíčová slova

Nastav­te si vše pod­stat­né na kaž­dé pod­strán­ce. Urče­te jak bude vypa­dat titu­lek, popi­sek, klí­čo­vá slo­va, či jak se bude pod­strán­ka zob­ra­zo­vat na soci­ál­ních sítích.

Lokální SEO

Nastav­te si kon­tak­ty, ote­ví­ra­cí dobu, kon­takt­ní oso­by a dal­ší infor­ma­ce. Ty se pak budou zob­ra­zo­vat v Goo­gle Maps (Goo­gle My Busi­ness), Firmy.cz, Najisto.centrum.cz atd

Napojení na Google Analytics

Měj­te důklad­ný pře­hled o návště­vách webu, dozví­te se odkud uži­va­te­lé při­chá­ze­jí, kde strán­ky opouš­tí, odkud jsou a mno­ho dal­ších informací.

Podívejte se kam přesně uživatelé klikají

Strán­ky mohou mít tak­zva­né tepel­né mapy, na kte­rých uvi­dí­te, na co přes­ně uži­va­te­lé nej­čas­tě­ji kli­ka­jí a co je zají­má. Může­te pak vylep­šo­vat obsah strán­ky, aby je ješ­tě více zaujal.

WebČR – Tvorba webových stránek

Rychlost webu a zabezpečení

Na rychlosti záleží

Uži­va­te­lé, ani Goo­gle nema­jí trpě­li­vost s poma­lý­mi strán­ka­mi. Pro­to je nasta­vu­je­me tak, aby se načí­ta­ly co nej­rych­le­ji a nikdo se nemu­sel kou­kat na točí­cí koleč­ko u načítání.

Když se něco pokazí

Něco jste sma­za­li a neví­te jak zpět? Na strán­kách jsou až 4 úrov­ně zabez­pe­če­ní, jak vrá­tit strán­ku zpět do sta­vu před úpra­va­mi. Není čeho se bát.

Pravidelná bezpečnostní kontrola

Strán­ky se v pra­vi­del­ných inter­va­lech auto­ma­tic­ky ske­nu­jí, zda nedo­šlo k něja­ké­mu pro­lo­me­ní zabez­pe­če­ní, či nasa­ze­ní viru na stránky.

SSL zabezpečení

Rádi na vašem webu nasta­ví­me SSL cer­ti­fi­kát. Zís­ká­te tak HTTPS pro­to­kol. Tím bude mít na webu ved­le URL adre­sy obrá­zek zám­ku a web se tak sta­ne pro návštěv­ní­ky důvěryhodnější.

WebČR – Tvorba webových stránek
WebČR – Tvorba webových stránek

Hodnocení

Podí­vej­te se, co o nás říka­jí naši zákazníci.

Nechte si vytvořit si stránky

Máte dotaz? Napiš­te nám pomo­cí kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře, nebo nám zdar­ma zavo­lej­te kaž­dý všed­ní den od 10–18h na čís­lo 800 553 355.

Poslední články

Od 1.3. 2021 jsme spus­ti­li náš nový blog. Píše­me o webech a pod­ni­ká­ní na internetu.

Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Goo­gle Page­Rank se může jevit jako zasta­ra­lý kon­cept. Vzhle­dem k tomu, že veřej­né výsled­ky již nejsou vidi­tel­né na pane­lech nástro­jů vyhle­dá­va­čů, je jed­no­du­ché dojít k názo­ru, že na nich již při opti­ma­li­za­ci pro vyhle­dá­va­če (SEO) nezá­le­ží. Page­Rank však stále…

Jak probíhá celá realizace tvorby webových stránek?

Jak probíhá celá realizace tvorby webových stránek?

V pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te pro webo­vé strán­ky od Web­ČR, je dob­ré vědět, jak celá rea­li­za­ce bude pro­bí­hat. Rych­lost celé rea­li­za­ce se bude do znač­né míry odrá­žet od rych­los­ti dodá­vá­ní pod­kla­dů a zpět­né vaz­by od naše­ho zákaz­ní­ka.   Zají­má­te nás vy Ze všeho…

Garance férového nákupu

Pokud s webem nebu­de­te spo­ko­je­ní, lze vyu­žít náš pro­gram féro­vé­ho náku­pu. Máte tak garan­ci 60 dní na vrá­ce­ní peněz.
WebČR – Tvorba webových stránek

0